Reklama Zavřít reklamu 
Reklama Zavřít reklamu 
    ÚVOD     INFORMACE     SPOLUPRÁCE     KATALOG     SLUŽBY     CENÍKY     DOMÉNY     AKCE     KONTAKT PŘIDAT FIRMU    

Aktuální informace

V roce 2018 hled??me nov?? spolupracovn?­ky a partnery 2018-03-05
V????en?­ p?™??tel??, u??li jsme kus cesty a nyn?­ m????eme uzav?™?­t prvn?­ dohody o spolupr??ci s ka??d??m kdo m?? z??jem o cestov??n?­, r??d fot?­ a nat??č?­ videa. Provozujeme cestovatelsk?? servery, str??nky, datab??ze a společensk?? t??den?­ky. Pokud chcete, aby V??m pr??ce byla skutečnou z??bavou a kon?­Äkem na cel?? ??ivot ozvěte se, hled??me pr??vě V??s.
Konec cen roku 2015 2016-01-13
V????en?­ obchodn?­ partne?™i, bl?­???­ se konec n?­zk??ch cen roku 2015, m??te-li z??jem nakoupit reklamn?­ prostor je??tě za star?? ceny - kontaktujte n??s.
2015 AKCE NAV??DY 2015-01-22
Statistiky n??mi p?™edan??ch n??v??těv jsou zpravidla na druh??m nebo t?™et?­m m?­stě za největ???­mi vyhled??vači světa. V porovn??n?­ s internetov??mi obry to je impozantn?­ v??sledek. Pr??vě teď je ten nejlep???­ čas vyu???­t na??e slu??by. Katalogy, reklamn?­ plochy, slu??by. V??e je u n??s ve velk??m a za perfektn?­ - bezkonkurečn?­ slevy. Jak je to mo??n?? ? Proto??e jsme nejstar???­ slu??ba na internetu tohoto typu. M??me nejefektivněj???­ spr??vu reklamn?­ch m?­st. Nej??ir???­ nab?­dku vlastn?­ch dom??n a jako jedin?­ se zamě?™ujeme na celosvětov?? internet. Efektivně p?™ekl??d??me na??e str??nky a?? do 16 světov??ch jazyk??, včetně č?­n??tiny a japon??tiny. Nikdy nev?­te kdo se stane Va??im nejlep???­m klientem. P??sob?­me striktně m?­stě a koncentrujeme ??irokou vrstu potencion??ln?­ch klient??. Je jedno jste-li kov???™, kav??rna, z??mečn?­k, knihtiska?™, zuba?™ nebo velkopek??rna, či chemick?? konglomer??t. Informace o V??s spolehlivě naleznou sv??j prav?? c?­l. Statistiky n??mi p?™edan??ch n??v??těv jsou zpravidla na druh??m nebo t?™et?­m m?­stě za největ???­mi vyhled??vači světa. V porovn??n?­ s internetov??mi obry to je impozantn?­ v??sledek.
Mikrostrategie 2013-05-27
Jako obvykle zahajujeme novinky, kter?? budou za několik let bě??n??. Aktu??lně se jedn?? o mikrostrategie. Mikroprojekty budeme nyn?­ několik let vyv?­jet ve společn??ch virtu??ln?­ch inkub??torech s Opavsk??m ekonomick??m centrem. Tě???­me se na tuto novou p?™?­le??itost. Celkem chceme takto spustit několik des?­tek mikroprojekt??. Celek budeme spravovat pod jednot?­c?­ strategi?­ P?™esn?? harmonie a typologie.
Změna tohoto roku... 2013-03-11
... a je to tady. Po mnoha l??tech pečliv??ho sběru dom??n, jejich spr??vy, testov??n?­ a inkubace, po mnoha l??tech nab?­r??n?­ zku??enost?­ s provozem celosvětov??ho reklamn?­ho syst??mu a po dlouh??ch l??tech provozov??n?­ jedinečn??ch informačn?­ch port??l?? jsme dospěli do st??dia, kdy velikost na??ich projekt?? p?™esahuje mo??nosti spr??vy fyzickou osobou. Ve??ker?? projekty včetně vyj?­mečn??ch datov??ch dol?? budeme postupně prod??vat sp?™?­zněn?? společnosti, kter?? ji?? bude n??mi vytvo?™en?? projekty u???­vat jako standardn?­ obchodn?­ z??měr. Od inkubace, v??zkumu, testov??n?­ p?™ech??z?­me k re??ln??mu vyu??it?­ na??ich zku??enost?­. Včas V??s budeme informovat o prob?­haj?­c?­ změně. Na??im klient??m děkujeme, bez V??s by jsme na??ich ??spěch?? nedos??hli. Bez Va??i podpory a trpělivosti by n??mi testovan?? projekty zanikly a nedos??hly by na praktick?? vyu??it?­. Rok 2014 eFirmy.cz p?™iv?­taj?­ ji?? pod hlavičkou nov??ho majitele.. :)
Deset mili??n??... 2012-10-21
N???? testovan?? celosvětov?? reklamn?­ syst??m dos??hl desetmili??n?? placen??ch zobrazen?­. Po prvn?­ metě v roce 2007 (mili??n prost??ch zobrazen?­) se jedn?? o pokračov??n?­ na??eho stabiln?­ho postupu a ??spěchu.
T?™i roky po krizov??m roku :) 2011-12-20
Ti nejlep???­ z??stavaj?­ a posiluj?­. Ano p?™esně tak jsme si to p?™edstavovali. P?™ich??z?­ obdob?­ velk??ch změn, my jsme a budeme u toho. Vyplatilo se n??m investovat do mnohočetn??ho prost?™ed?­ des?­tek nov??ch projekt??. T??mě?™ t?™i roky udr??ujeme vnit?™n?­ inkub??tor z??měr?? a ty se postupně realizuj?­. P?™in?????­ n??m to pevn?? z??zem?­, zku??enosti a dovednosti o kter??ch si konkurence m????e jen nechat zd??t. Jsme py??ni na to, ??e vyv?­j?­me vlastn?­ technologie a n??stroje. Jsme py??ni na to, ??e na??im trhem se ji?? brzy stane trh evropsk?? a celosvětov??. P?™ipravujeme zalo??en?­ prvn?­ zahraničn?­ firmy. Pojďte společně s n??mi. Sta?ˆte se na??im klientem a sd?­lejme spolu ??spěch.
Světov?? krize - nov?? zač??tek 2009-09-25
V p?™edch??zej?­c?­m p?™?­spěvku z b?™ezna tohoto roku jsme ozn??mili jak se my postav?­me k aktu??ln?­ krizi. Tak p?™edev???­m nevn?­m??me krizi jako něco pouze negativn?­ho, ale jako p?™irozenou souč??st ka??d?? ekonomiky i t?? světov??. Zapracovali jsme na nov??ch projektech, kter?? brzy zve?™ejn?­me a nyn?­ se vr??t?­me k projekt??m p??vodn?­m a d??me jim nov?? impuls a pokračujeme. Jakoby za tlustou děl?­c?­ čarou. Aktu??lně p?™ipravujeme zcela mimo?™??dnou nab?­dku jak co se t??če slev, tak i d??lky časov??ho obdob?­ posktytovan??ch slu??eb. Brzy V??s budeme informovat prost?™ednictv?­m e-mailov?? nab?­dky, p?™?­padně uvid?­te novou reklamu na na??e slu??by. Děkujeme za vyu??it?­ na??ich slu??eb, za podporu a tě???­me se na dal???­ spolupr??ci v nov??m ekonomick??m cyklu, kter?? nen??padně p?™ich??z?­.
Světov?? krize a eFirmy.cz 2009-09-25
V????en?­ obchodn?­ p?™??tel??, mil?­ klienti, dovolujeme si reagovat na aktu??lně prob?­haj?­c?­ světovou krizi. Rozhodli jsme se upravit harmonogram v??stavby na??ich projekt?? tak, aby do??lo k urychlen?­ v??voje a dal???­mu zv??hodněn?­ slu??eb u na??i firmy. Konkr??tně pro tento rok dokonč?­me projekty p??vodně pl??novan?? na rok 2010. Zva??ujeme poskytnut?­ nov??ch v??hod pro na??e st??vaj?­c?­ klienty.
Statistiky 2009-02-03
Zač??tkem ??nora jsme v??em na??im klient??m rozeslali statistiky p?™?­stup??. Pokud jste statistiku neobdr??eli pi??te na e-mail: info@efirmy.cz .
Z??konn?? pojistka.cz 2009-01-13
Vzhledem k v??eobecn??mu p??du cen, jsme si dovolili i my p?™ispět tro??kou do ml??na. Spustili jsme novou dom??nu www.Z??konn??Pojistka.cz, vě?™?­me, ??e omluv?­te m?­rně spartansk?? zač??tek, nakonec jak je u n??s ji?? dobr??m zvykem a ocen?­te trval?? a dlouhodob?? postup a vylep??ov??n?­. Na zač??tek vyzkou??ejte poji????ovac?­ agenturu se skutečně zajimav??mi cenami, ale p?™edev???­m promptn?­m jedn??n?­m. M??me ově?™eno.
Nov?? rok - 2009 2009-02-11
V??em klient??m, obchodn?­m partner??m i n??v??těvn?­k??m p?™ejeme ??spě??n?? rok 2009. Aktu??lně p?™ipravujeme nov?? cen?­ky na??ich slu??eb, upravujeme obchodn?­ podm?­nky pro rok 2009 a kontrolujeme slu??by. Pro rok 2009 se zamě?™?­me na optimalizaci st??vaj?­c?­ch str??nek a spu??těn?­ zku??ebn?­ch verz?­ nov??ch dom??n. Největ???­m soustem bude spu??těn?­ nov?? verze Indexy.cz.
Modernizujeme.. 2008-09-23
Vzhledem k tomu , ??e z??jem o na??e slu??by neust??le roste, tak postupně modernizujeme v??echny z??kladn?­ slu??by, t?­m se n??m tro??ku oddaluje spu??těn?­ nov?? verze index?? - www.Indexy.cz, ale to nevad?­. Lep???­ slu??by a pevn?? z??klad pomohou i tomuto na??emu port??lu, od kter??ho si hodně slibujeme.
Neklama.cz 2008-09-05
P?™ed spu??těn?­m dal???­ verze port??lu Indexy.cz (p?™inese podstatnou změnu) jsme zapracovali na modern?­ a stylov?? reklamně-inzertn?­ slu??bě Neklama.cz. Tato slu??ba je jedna z č??st?­ hlavn?­ skupiny na??ich reklamn?­ch ploch. Mo??n?? jste si v??imli, ??e jsme posledn?­ rok věnovali p?™?­prav??m reklamn?­ch ploch. Je to z?™ejm??, brzy se podstatně roz??i?™?­me a chceme m?­t perfektně p?™ipraven?? reklamn?­ plochy. Pro V??s - na??e klienty - zajistit je??tě v?­ce mo??nost?­ jak oslovit potencion??ln?­ klientelu. Je n??m jasn?? , ??e nyn?­ u?? sv??d?­me boj o n??v??těvn?­ky konkurenčn?­ch slu??eb. Tak jdem do toho.
eNab?­dka.cz verze 0.3 2009-02-11
eNab?­dka.cz pro??la drobn??mi ??pravami a nyn?­ ve verzi 0.3 poskytuje zase o něco lep???­ slu??by sv??m inzerent??m.
Praktick?? informace 2008-07-23
Na z??kladě p?™ipom?­nek jsme zalo??ili str??nku s informacemi. P?™?­padn?? dal???­ dotazy n??m zas?­lejte na info@efirmy.cz, děkujeme.
Zobrazena 2-mili??nta reklama 2008-06-25
Dne 12.6.2008 jsme v na??em reklamn?­m okruhu 24Board.com zobrazili reklamn?­ spot s po?™adov??m č?­slem 2.000.000. Jedn?? se o drobn?? ??spěch, kter?? potě???­. Reklamu s po?™adov??m č?­slem 10.000.000 oček??v??me ji?? p?™?­??t?­ rok.
eFirmy.cz - dal???­ kr??ček dop?™edu 2008-06-11
P?™ipravujeme rozdělen?­ slu??eb a n??zvu provozovatele, v??e samoz?™ejmě ve prospěch na??ich klient??. Provozovatel brzy změn?­ sv?? obchodn?­ jm??no na euFirmy.com a eFirmy.cz se stanou silněj???­m m?­stem pro česk?? reklamn?­ katalog firem. P?™echod na dom??nu světov?? ??rovně jasně ukazuje n???? dal???­ směr. Pos?­len?­ m?­stn?­ch česk??ch str??nek a vstup do dal???­ch zem?­.
Prvn?­ ze dvou nov??ch slu??eb 2008-06-11
P?™ipravili jsme novou skupinu slu??eb pod souhrnn??m n??zvem Garant. Jedn?? se o slu??bu nejvy?????­ho rozsahu, kter?? bude sv??m klient??m garantovat objem p?™edan??ch n??v??těv. Slu??ba bude spu??těna v pr??běhu tohoto t??dne.
Nov?? slu??by 2008-05-01
P?™ipravujeme dvě nov?? slu??by, ka??d??m dnem zve?™ejn?­me podrobnosti. Pro firmy, kter?? um?­ zaplatit za dobrou reklamu p?™ipravujeme nadstandardn?­ podm?­nky.
Duben - měs?­c pos?­len?­ prodeje 2008-03-25
Prvn?­ t?™i měs?­ce jsme věnovali nov??m verz?­m na??ich aplikac?­, duben bude ve znamen?­ posilov??n?­ prodeje. Chcete-li n??m pomoci s prodejem na??ich slu??eb, b??t u rozvoje na??i mal??, ale o to pr??bojněj???­ firmy napi??te n??m. Po??lete n??m e-mail r??di V??m odpov?­me. Odměnou bude trval?? spolupr??ce a jistě zaj?­mav?? odměny a provize.
B?™ezen - měs?­c změn 2008-03-06
Zač??tek roku pilně vyu???­v??me a p?™ipravujeme ke zve?™ejněn?­ nov?? verze na??ich tradičn?­ch projekt??. Indexy.cz ve verzi 0.8.1, eShop ve verzi 0.9.3, vylep??ili jsme eNab?­dku.cz, p?™ipravili nov?? podm?­nky pro prodejce a obchodn?­ z??stupce. Pro tento rok jsme si dali neskromn?? c?­le, proto n??m dr??te palce a vyu???­vejte na??ich v??hodn??ch slu??eb. :)
T?™i roky reklamy - to se vyplat?­ 2008-01-29
Po d??kladn??ch testech na??ich reklamn?­ch syst??m?? m????eme prodlou??it st??vaj?­c?­ akci dva roky na cel?? t?™i roky reklamy pro tis?­c firem. Změna plat?­ se zpětnou platnost?­ pro v??echny firmy, kter?? tento bal?­Äek zakoupily.
Nezah??l?­me :) 2008-01-15
Zvy??ujeme n??v??těvnost na??ich str??nek a počty zobrazen??ch reklam. Pomalu, ale jistě se posouv??me o dal???­ stup?­nek do p?™edu. Pr??vě teď je pro V??s nejp?™?­znivěj???­ doba k n??kupu jednoho z na??ich reklamn?­ch bal?­Äk?? a my mezit?­m nezah??l?­me a p?™ipravujeme nov?? projekty a zlep??ujeme na??e star?? osvědčen??.
Nov?? rok 2008 2008-01-01
Do nov??ho roku 2008 V??m p?™ejeme v??e nejlep???­, ??spěchy v podnik??n?­ a hodně nov??ch klient?? z na??ich reklamn?­ch okruh??.
V??nočn?­ akce 2007-12-12
Dne 12. prosince jsme zah??jili prvn?­ V??nočn?­ akci, a to V??nočn?­m bonusem ve v????i 5OO,- nebo 1.5OO,- Kč, objednejte si roz???­?™en?? nebo ??pln?? reklamn?­ bal?­Äek a z?­skejte V??nočn?­ bonus.
V??hodn?? akce 2007-12-01
Evropsk?? Katalog firem, ve zku??ebn?­m provozu, vyhl??sil akci z??pisu na cel?? ??ivot, vyu??ijte t??to nab?­dky a zapi??te se na www.eFirms.eu .
Katalog firem eFirms.eu 2007-11-20
Dovolujeme si ozn??mit v??em na??im klient??m a u??ivatel??m, ??e jsme dne 19.11.2007 uvedli do zku??ebn?­ho provozu beta verzi katalogu firem www.eFirms.eu, pokračujeme t?­mto v roz??i?™ov??n?­ nab?­dky na??ich slu??eb a p?™edev???­m poukazujeme na n???? z??měr poskytovat slu??by v r??mci Evropsk?? unie.
A je to tady ! 2007-11-15
Dnes 15.11.2007 v 9:41 jsme zobrazili mili??ntou reklamu. Děkujeme v??em na??im n??v??těvn?­k??m a p?™ejeme na??emu projektu - co nejd?™?­ve dal???­ mili??n zobrazen??ch reklam.
1.000.000 2007-11-12
Ka??d??m dnem oček??v??me drobn?? ??spěch. Po prvn?­m roce provozu na??eho reklamn?­ho syst??mu zobraz?­me v nejbli?????­ch dnech mili??nt?? reklamn?­ objekt. Des?­tky tis?­c u??ivatel?? na??ich str??nek si shl??dlo Va??e reklamy a několik tis?­c reagovalo a vstoupilo na Va??e str??nky.
Prvn?­ bal?­Äky pro tis?­covku firem prod??ny 2007-10-25
Děkujeme, m??me za sebou prvn?­ ??spě??n?? prodeje reklamn?­ch bal?­Äku z akce dva roky pro tis?­c firem. Vě?™?­me, ??e budete spokojeni a nad??le pracujeme na zlep??ov??n?­ na??ich slu??eb v nejbli?????­ch dnech spust?­me nov?? projekty.
Nov?? ceny a nov?? slu??by 2007-10-25
8.10.2007 vstoupily v platnost nov?? ceny, ka??d?? kdo byl osloven p?™ed t?­mto datem a vyu??il na??i v??hodnou nab?­dku nakoupil v??hodněji. Nov?? ceny v??ak sebou p?™in????ej?­ tak?? nov?? slu??by, kter?? budeme postupně p?™edstavovat.
Akce prodlou??ena 2007-10-03
Akci čty?™i roky za cenu jednoho jsme prodlou??ili do 7.10.2007. Pokud se V??m na??e nab?­dka l?­b?­, objednejte si na??e slu??by, chcete-li bli?????­ informace telefonicky - vyu??ijte na??i novou podporu na tel: 608 812 882 nebo e-mailem na info@efirmy.cz
Prodlu??ujeme na čty?™i roky 2007-09-25
Akci t?™i roky měn?­me po testech a simulac?­ch provozu syst??mu na akci čty?™i roky pro sto firem. Zb??vaj?­ posledn?­ voln?? m?­sta. Od 1. ?™?­jna vstoup?­ v platnost nov?? cen?­k, dojde ke zv????en?­ cen a zkr??cen?­ doby na pouh?? dva roky. Nyn?­ posledn?­ p?™?­le??itost k v??hodn?? koupi.
Posledn?­ ??ance nejlep???­ch cen 2007-09-13
Vyu??ijte posledn?­ mo??nost nakoupit reklamn?­ bal?­Äky za perfektn?­ cenu. P?™ipravujeme zv????en?­ cen v??ech reklamn?­ch bal?­Äk?? s platnost?­ od 1.?™?­jna 2007. Tuto změnu oznamte tak?? sv??m zn??m??m.
Doprodej zb??vaj?­c?­ch m?­st 2007-08-29
Zb??v?? posledn?­ch 19 m?­st v na??em reklamn?­m katalogu firem: za neuvě?™itelně n?­zkou cenu z?­sk??te t?™i roky reklamy na v??born??ch pozic?­ch v na??em reklamn?­m syst??mu.
Aktu??ln?­ akce 2007-06-06
Aktu??lně prob?­h?? akce 100 firem za 390,-Kč na t?™i roky. Zb??v?? 49 m?­st. Vzhledem k nar??staj?­c?­ aktivitě obchodn?­ho oddělen?­ se m????e st??t, ??e ne?? se rozmysl?­te u?? na V??s nezbude.
Jsme reklamn?­ a marketingov?? s?­?? 2007-05-17
Nejsme obyčejn?? katalog firem, ka??d?? kdo u n??s koup?­ bal?­Äek slu??eb bude zobrazov??n v na???­ reklamn?­ s?­ti.
Nyn?­ prod??v??me t?™i bal?­Äky 2007-05-17
U n??s si vyberete. Z??kladn?­ bal?­Äek je vhodn?? pro sezn??men?­ s na??imi slu??bami. Roz???­?™en?? d??v?? vet???­ prostor grafick?? reklamě. ?špln?? bal?­Äek zahrnuje podrobnosti o Va??i firmě včetně pracovn?­ doby nebo uk??zky v??robk??, zbo???­ apod..
Za?™azen?­ do v?­ce kategori?­ 2007-05-17
Samoz?™ejmost?­ je mo??nost za?™azen?­ do v?­ce kategori?­. Tuto mo??nost zd??raz?ˆujeme, proto??e velk?? mno??stv?­ firem podnik?? ve v?­ce oborech a to je dobr?? zd??raznit.
Reklama u n??s je ??spě??n?? 2007-05-17
P?™i hodnocen?­ ??spě??nosti reklamy nebo efektivnosti reklamy se pohybujeme na p?™edn?­ch m?­stech.
Velk?? mno??stv?­ kvalitn?­ reklamy 2007-05-17
V roce 2006 jsme za několik měs?­c?? činnosti vyprodukovali několikasettis?­c zobrazen?­ reklam. Jeden mili??n zobrazen??ch reklam p?™ekon??me v roce 2007 a mo??n?? poko?™?­me hranici dvou mili??nu.
Jsme nov?? neokoukan?? reklamn?­ proud 2007-05-17
Reklama u n??s je v??hodn?? tak?? proto, ??e jsme zcel?? nov?? neokoukan?? reklamn?­ prostor a pou???­v??me strategie zn??m?? z konkurenčn?­ho prost?™ed?­ televizn?­ho vys?­l??n?­.
Zvy??ujeme ceny a zmen??ujeme obdob?­ platnosti 2007-05-17
Objedn??vejte co nejd?™?­ve na??e reklamn?­ bal?­Äky, na??e ceny jsou nyn?­ velm?­ n?­zk??. Do konce roku 2006 jsme prod??vali reklamn?­ bal?­Äky na neuvě?™itelně dlouhou dobu na cel?? ??ivot. Nyn?­ prod??v??me na t?™i roky, ale to je tak?? jen pro p??r des?­tek nejbyst?™ej???­ch klient??, jakmile vyprod??me sto těchto v??hodn??ch bal?­Äku ihned zvy??ujeme cenu a zkracujeme obdob?­.
Nezapom?­n??me 2007-05-17
Na na??e star?? klienty nezapom?­n??me a proto si m????ete b??t jist?­, ??e pokud vyu??ijete bal?­Äek v akci s v??hodou, tato v??hoda V??m bude nab?­dnuta opět po ukončen?­ platnosti Va??eho z??pisu.
Provozujeme vlastn?­ port??l 2007-05-17
Nov?? port??l pro Českou republiku se jmenuje Indexy.cz a bude zamě?™en p?™edev???­m na v??běr nejlep???­ch str??nek. Jedn?? se o prvn?­ plně komerčn?­ port??l.
Provozujeme server nab?­dky a popt??vky 2007-05-17
Nejen pro na??e klienty jsme p?™ipravili server elektronick?? nab?­dky a popt??vky eNab?­dka.cz.
Provozujeme vlastn?­ eshopy 2007-05-17
Vyrobili jsme velmi jednoduch?? a pro masovou n??v??těvnost zamě?™en?? eshopy. Um?­me eshop postavit, obslou??it, ale p?™edev???­m naplnit lidmi, kupuj?­c?­mi a plat?­c?­mi. Nap?™?­klad knihyon-line.cz .
Stav?­me eshopy pro na??e klienty 2007-05-17
Um?­me spustit eshop pro sv??ho klienta, zajistit mu n??v??těvnost a směrovat tak aby měl co nejvy?????­ prodej.
M??me dobr?? potenci??l na zač??tek 2007-05-17
Od roku 1998 registrujeme dom??ny - na??e portfolio dom??n je kvalitn?­. Zaručuje trval?? rozvoj a postup dop?™edu.
Vlastn?­me atraktivn?­ evropsk?? dom??ny 2007-05-17
Od zač??tku podnik??n?­ se profilujeme jako evropsk?? firma, ??spě??ně jsme v lo?ˆsk??m roce registrovali obecn?? dom??ny, kter?? n??m umo???ˆuj?­ r??st a expanzi po cel?? Evropě.
reklama | investice | sponzorství a dary |
domovská stránka | oblíbená stránka | přidat odkaz | indexy |
provozovatel | ostatní | vzkazy | chyby |
Copyright (c) 2005 - 2024 eFirmy.cz, všechna práva vyhrazena.
Vyrobily eFirmy.cz, SDE, Czech Cemarccom Opava

i1.cz

TOPlist